Münzen

Lot-No. 1217

Medaillon Friedrich Wilhelm III.

Miniaturmedaillon, Eisen, wohl um 1815, D ca. 35,5 mm, G ca. 8,2 g.

Limit:
80.00 €

Upcoming events

How does an auction work