Münzen

Lot-No. 1417

Sechs Münzen Preußenkönige

Reichstaler Friedrich der Große 1786 (A) s, Taler Friedrich Wilhelm III. 1820 (A) s, Ausbeutetaler Mansfeld 1860 (A) ss, Vereinstaler Wilhelm I. 1866 (A) ss, 2 Mark Friedrich III. 1888 (A) fast vz, 3 Mark Wilhelm II. 1910 (A) fast vz, dergleichen 1914 (A) fast vz.

Limit:
250.00 €

How does an auction work