Münzen

Lot-No. 1224

Doppeltaler Frankfurt 1844

Vereinsmünze, 3 1/2 Gulden 2 Thaler, ss+/f.vz.

Limit:
180.00 €

How does an auction work