Münzen

Lot-No. 1908

Nürnberger Konventionstaler

1757 M.F, Avers) ”MONETA NOVA REIPVBL.NORIM BERGENSIS”/zwei wappentragende Reichsadler, im Abschnitt ”X EINE FEINE MARCK”, Revers) ”FRANCISCUS.D:G. ROM.IMP.SEMP.AVG.”/Brustbild Franz I. nach rechts, im Armabschnitt ”.L.”, Laubrand, Justierspuren, Silber, fast ss/ss, D ca. 42 mm, G ca. 27,6 g.

Limit:
60.00 €
Acceptance:
80.00 €

How does an auction work