Bücher

 • Hamburger / Woldersche Polyglotte 1596

  Lot-No. 1100
  Limit: 450.00 €
  Acceptance: 500.00 €

  weitere Infos…

  Hamburger / Woldersche Polyglotte 1596111
 • Predigtenbuch 1684

  Lot-No. 1101
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 30.00 €

  weitere Infos…

  Predigtenbuch 1684111
 • Busembaums Theologia Moralis 1725

  Lot-No. 1102
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 30.00 €

  weitere Infos…

  Busembaums Theologia Moralis 1725111
 • Mansis Bibliotheca Moralis 1732

  Lot-No. 1103
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Mansis Bibliotheca Moralis 1732111
 • Gesangbuch Plauen 1790

  Lot-No. 1104
  Limit: 60.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Gesangbuch Plauen 1790111
 • Bibel 1744

  Lot-No. 1105
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Bibel 1744111
 • Zurmühlens Predigtenbuch 1751

  Lot-No. 1106
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 45.00 €

  weitere Infos…

  Zurmühlens Predigtenbuch 1751111
 • Reiffenstuels Theologia Moralis 1752

  Lot-No. 1107
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Reiffenstuels Theologia Moralis 1752111
 • Predigtenbuch 1755

  Lot-No. 1108
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Predigtenbuch 1755111
 • Messbuch in Prachteinband 1784

  Lot-No. 1109
  Limit: 60.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Messbuch in Prachteinband 1784111
 • Kreusslers Schrift zur Reformation 1817

  Lot-No. 1110
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Kreusslers Schrift zur Reformation 1817111
 • Prachtausgabe der Doré-Bibel

  Lot-No. 1111
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Prachtausgabe der Doré-Bibel111
 • Konvolut religiöse Bücher 18. Jh.

  Lot-No. 1112
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut religiöse Bücher 18. Jh.111
 • Cunos numismatische Abhandlung 1710

  Lot-No. 1113
  Limit: 120.00 €
  Acceptance: 150.00 €

  weitere Infos…

  Cunos numismatische Abhandlung 1710111
 • Sturms Lehrschriftsammlung Ritter-Platz 1710

  Lot-No. 1114
  Limit: 200.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Sturms Lehrschriftsammlung Ritter-Platz 1710111
 • Venutis Antikensammlung 1736

  Lot-No. 1115
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Venutis Antikensammlung 1736111
 • Schönheitsratgeber 1797

  Lot-No. 1116
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Schönheitsratgeber 1797111
 • Zwei Almanache Anfang 19. Jh.

  Lot-No. 1117
  Limit: 40.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Zwei Almanache Anfang 19. Jh.111
 • Staatskalender 1813

  Lot-No. 1118
  Limit: 60.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Staatskalender 1813111
 • Der Kinderfreund 1821

  Lot-No. 1119
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 50.00 €

  weitere Infos…

  Der Kinderfreund 1821111
 • Xenophons Anabasis 1825

  Lot-No. 1120
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Xenophons Anabasis 1825111
 • Volkstümliche Jahreschronik 1833

  Lot-No. 1121
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Volkstümliche Jahreschronik 1833111
 • Stahlstichwerk England 1835

  Lot-No. 1122
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 50.00 €

  weitere Infos…

  Stahlstichwerk England 1835111
 • Moritz Retzsch Umrisswerk 1836

  Lot-No. 1123
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 35.00 €

  weitere Infos…

  Moritz Retzsch Umrisswerk 1836111
 • Stahlstichmappe Paris um 1850

  Lot-No. 1124
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Stahlstichmappe Paris um 1850111
 • Luthers Hochzeitgeschenk

  Lot-No. 1125
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Luthers Hochzeitgeschenk111
 • Foundras Königinnen 1873

  Lot-No. 1126
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Foundras Königinnen 1873111
 • Meyers Lexikon in Prachteinband

  Lot-No. 1127
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 110.00 €

  weitere Infos…

  Meyers Lexikon in Prachteinband111
 • Karl May's Gesammelte Werke

  Lot-No. 1128
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Karl May's Gesammelte Werke111
 • Sammlung Insel-Bücherei

  Lot-No. 1129
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Sammlung Insel-Bücherei111
 • Sammlung Insel-Bücherei

  Lot-No. 1130
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Sammlung Insel-Bücherei111
 • Sammlung Insel-Bücherei

  Lot-No. 1131
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Sammlung Insel-Bücherei111
 • Nachschlagewerk Insel-Bücherei

  Lot-No. 1132
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Nachschlagewerk Insel-Bücherei111
 • Konvolut Französische Literatur um 1880

  Lot-No. 1133
  Limit: 40.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Französische Literatur um 1880111
 • Konvolut Fachliteratur Rechtsgeschichte

  Lot-No. 1134
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Fachliteratur Rechtsgeschichte111
 • Wolfs Lehrbuch für Zimmerer

  Lot-No. 1135
  Limit: 60.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Wolfs Lehrbuch für Zimmerer111
 • Konvolut Fachliteratur Gewächshausbau

  Lot-No. 1136
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Fachliteratur Gewächshausbau111
 • Katalog Teppiche

  Lot-No. 1137
  Limit: 50.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Katalog Teppiche111
 • Reklamekatalog Kaffee-Hag

  Lot-No. 1138
  Limit: 40.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Reklamekatalog Kaffee-Hag111
 • Reklamezeitschrift Dunlop

  Lot-No. 1139
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 30.00 €

  weitere Infos…

  Reklamezeitschrift Dunlop111
 • Konvolut Fachbücher Musikinstrumente

  Lot-No. 1140
  Limit: 70.00 €
  Acceptance: 70.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Fachbücher Musikinstrumente111
 • Zwei Kataloge Musikinstrumente

  Lot-No. 1141
  Limit: 70.00 €
  Acceptance: 70.00 €

  weitere Infos…

  Zwei Kataloge Musikinstrumente111
 • Jugendstil aus Nürnberg

  Lot-No. 1142
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Jugendstil aus Nürnberg111
 • Jugendstil Floral Funktional

  Lot-No. 1143
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 30.00 €

  weitere Infos…

  Jugendstil Floral Funktional111
 • L'Art Nouveau

  Lot-No. 1144
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 45.00 €

  weitere Infos…

  L'Art Nouveau111
 • 50 Jahre Bauhaus

  Lot-No. 1145
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  50 Jahre Bauhaus111
 • Les annees 60

  Lot-No. 1146
  Limit: 50.00 €
  Acceptance: 50.00 €

  weitere Infos…

  Les annees 60111
 • Auf den Spuren von Emile Gallés

  Lot-No. 1147
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 25.00 €

  weitere Infos…

  Auf den Spuren von Emile Gallés111
 • Daum

  Lot-No. 1148
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Daum111
 • Daum Frères

  Lot-No. 1149
  Limit: 0.00 €
  Acceptance: 35.00 €

  weitere Infos…

  Daum Frères111

Upcoming events

How does an auction work